Πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α.

Πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α.

Ενημερώνουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ότι κατά το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως 04/12/2020 έλαβε χώρα η διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η πιστοποίηση διενεργήθηκε από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) που συγκροτήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τον σκοπό αυτό.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πιστοποιήθηκε με τον καλύτερο χαρακτηρισμό, δηλαδή της πλήρους συμμόρφωσης με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΕΘΑΕΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για τέσσερα έτη, από 11-02-2021 έως 10-02-2025.

Δείτε το πρόγραμμα της αξιολόγησης