Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πα.Δ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πα.Δ.Α. – ΦΕΚ (pdf)