Πολιτική Ποιότητας Πα.Δ.Α.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (9η συνεδρίαση, 05-05-2020) και την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (4η έκτακτη συνεδρίαση, 08-05-2020).

Η πολιτική ποιότητας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), δίνοντας ώθηση για τη συνεχή βελτίωση του Ιδρύματος και την επίτευξη της προσδοκίας για εδραίωση της θέσης του, στο εθνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, ως πόλου καινοτομίας και αριστείας.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στηρίζει την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας, σύμφωνα με την οποία, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Ιδρύματος αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ποιότητα και συμμετέχουν στη διασφάλισή της, στο βαθμό που τους αναλογεί. Η πολιτική αυτή έχει επίσημο χαρακτήρα, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύματος και δημοσιοποιείται.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του έχει οραματισθεί ένα πρότυπο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και έχει θέσει ως αποστολή του, την παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης, με ταυτόχρονη διάχυσή τους στην κοινωνία, αλλά και την καλλιέργεια των τεχνών και του πολιτισμού. Δεσμεύεται, δε, με υπευθυνότητα για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Η πολιτική του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας υλοποιείται μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιοτικής λειτουργίας του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα. Η δέσμευση του Πανεπιστημίου για την Ποιότητα αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται μέσω της λειτουργίας διεργασιών και διαδικασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), το οποίο συντάσσεται, εφαρμόζεται, αναθεωρείται και επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο βάσει του οποίου τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικά ή μη, θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος. Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πα.Δ.Α συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Οι βασικές αρχές που διατυπώνονται στο κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας συνδέονται άμεσα με τους άξονες στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και είναι αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 • Αριστεία στην Εκπαίδευση
 • Προαγωγή της Έρευνας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος
 • Λογοδοσία και Διαφάνεια
 • Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση
 • Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων
 • Διασφάλιση Ποιότητας

 

Η πολιτική ποιότητας υποστηρίζει κυρίως:

 • Την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Την ανάληψη ευθυνών από την ηγεσία του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων καθώς και των μελών του προσωπικού και των φοιτητών επισημαίνοντας το ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας.
 • Τις ανθρωπιστικές αρχές και το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη σύμφωνα με τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη.
 • Την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας για την έρευνα, τη διδασκαλία και τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Την αποτροπή κάθε διάκρισης που σχετίζεται με το χρώμα, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τη θρησκεία και οποιαδήποτε μορφής βίας.
 • Τη συνεχή βελτίωση της μάθησης, της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΕΘ.Α.Α.Ε.
 • Την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των απαιτούμενων για τη λειτουργία του υποδομών.
 • Τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος.
 • Την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Την αειφορία των πόρων

 

Η υλοποίηση των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος θα επιφέρει :

 1. Επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος, μέσω της αξιοποίησης των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του.
 2. Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (χορηγίες, δωρεές, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κλπ.).
 3. Παροχή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύγχρονων και ανταγωνιστικών, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 4. Συνεχή αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
 5. Δημιουργία νέων δια-τμηματικών και δι-ιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 6. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση των υπαρχόντων.
 7. Ενίσχυση του κύρους σπουδών και διεθνή αναγνώρισή τους.
 8. Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 9. Ενίσχυση των ερευνητικών δράσεων.
 10. Παροχή κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας.
 11. Παροχή ελκυστικού περιβάλλοντος για ερευνητικές συνεργασίες, τόσο διατμηματικά όσο και με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς.
 12. Επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 13. Ενίσχυση των υπαρχόντων ερευνητικών δομών και δημιουργία νέων μέσω ανάπτυξης τεχνοβλαστών.
 14. Ενίσχυση του ρόλου των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων.
 15. Αύξηση του δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και συλλογικούς τόμους.
 16. Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (για τα ερευνητικά έργα, Δια Βίου, ΠΜΣ κλπ).
 17. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του Ιδρύματος.
 18. Αύξηση της εμπιστοσύνης ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων του Ιδρύματος.
 19. Οργάνωση και αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Ιδρύματος.
 20. Διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα μέλη τους φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ. ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό.
 21. Αύξηση της ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων.
 22. Αύξηση ή/και βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 23. Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιδρύματος και ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.
 24. Προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας τόσο στην εφαρμογή, όσο και στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας τους.
 25. Aποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος, μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων ποιότητας και τη δέσμευση για υλοποίησή τους.
 26. Διαφάνεια και τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
 27. Λειτουργία του Ιδρύματος βάσει εθνικών και διεθνών καταξιωμένων προτύπων ποιότητας.
 28. Συμμετοχή και ανάπτυξη διεθνών δικτύων για τη συνδιαμόρφωση προϋποθέσεων ευημερίας και ευεξίας στην κοινωνία και συμμετοχή στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού και διεθνή ακαδημαϊκού χώρου.
 29. Eνδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Κοινωνίας και ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του Ιδρύματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος στη διασφάλιση ποιότητας.

 

Η Διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει:

 1. Στην καταγραφή και διάχυση των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Μονάδων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στα εμπλεκόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς κλπ), μέσω δράσεων δημοσιοποίησης και διαβούλευσης αναφορικά με το ΕΣΔΠ, όπως και μέσω τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.
 2. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος σε επίπεδο ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών του και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 3. Στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΣΔΠ.
 4. Στη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των θεσπισμένων στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος μέσω της ετήσιας ανασκόπησης του ΕΣΔΠ.
 5. Στην παρακολούθηση, τη συγκριτική και τη διαχρονική ανάλυση των δεικτών επίδοσης με στόχο τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών αναφορικά με το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.
 6. Στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, τη στελέχωσή της με επαρκές και υψηλών προσόντων προσωπικό, καθώς και τη συστηματική επιμόρφωση και αξιολόγησή του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος οι οποίες συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘ.Α.Α.Ε., με στόχο τη λειτουργική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Ίδρυμα.

 

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης του Ιδρύματος δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους καθώς και φοιτητές  ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που τους αναλογεί. Οι φοιτητές δε, ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματός τους και ευρύτερα του Πανεπιστημίου, από την αρχή της φοίτησής τους, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επικοινωνεί την πολιτική ποιότητάς του σε διιδρυματικές εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας είναι ανηρτημένη τόσο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όσο και στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://modip.uniwa.gr.

Το Όραμα, η Αποστολή, η Στρατηγική και η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι επίσης δημοσιευμένες τόσο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όσο και στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://modip.uniwa.gr.