Στρατηγική Πα.Δ.Α.

Οι βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελούν την πυξίδα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος, υλοποιούνται μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ενώ έχουν οριστεί δείκτες απόδοσης,  η μέτρηση και παρακολούθηση των οποίων είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος μέσω της αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησής του. 

Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι οι εξής: 

  1. Αριστεία στην Εκπαίδευση 
  2. Προαγωγή της Έρευνας 
  3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
  4. Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος 
  5. Ενίσχυση της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας 
  6. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση 
  7. Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων  
  8. Διασφάλιση Ποιότητας