ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) έχει στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας που αφορά στη λειτουργία του Πανεπιστημίου και στην καταγραφή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με  τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές  ορίζονται από τα διεθνή Πρότυπα Ποιότητας στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.