Αρμοδιότητες ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑ.Δ.Α. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς και όποιες της αναθέτουν τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος με απόφασή τους:

α) Τη συνεργασία της με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

β) την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,

γ) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησής του, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης, τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίησή του, καθώς και την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ε) τη διαρκή αναζήτηση, μελέτη και ενσωμάτωση στον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο διαδικτυακό τόπο του ΠΑ.Δ.Α., σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους καθώς την παρακολούθηση και τακτή ενημέρωσή του,

στ) την υποστήριξη, τον συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του ιδρύματος. Ειδικότερα, μεριμνά για την αξιολόγηση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού και την εν γένει υποστήριξη και υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.),

ζ) τον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της έγκαιρης σύνταξης και υποβολής των Ετήσιων Εσωτερικών εκθέσεων των μονάδων του Πανεπιστημίου,

η) την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην ΕΘ.Α.Α.Ε. τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης και συνδράμοντας στην οργάνωση παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών,

θ) τον συντονισμό, την οργάνωση και υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των κεντρικών και αυτοτελών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπου λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του ΠΑ.Δ.Α. συνολικά και μεριμνά και συντάσσει την ανά διετία Εσωτερική Έκθεση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του, καθώς και για τη διενέργεια διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του ΠΑ.Δ.Α., όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται και ισχύουν,

ι) τη διαβίβαση στις ακαδημαϊκές μονάδες των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησής τους, οι οποίες της αποστέλλονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ια) την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ελέγχου συνδρομής των κριτηρίων και προϋποθέσεων της κατ` έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 9 – 11 του ν. 4653/2020, επί των οποίων εισηγείται στη Σύγκλητο. Για τη διευκόλυνση του έργου της η ΜΟ.ΔΙ.Π δύναται να συγκροτεί για το σκοπό αυτό ειδικές συμβουλευτικές ομάδες, με τη συμμετοχή Καθηγητών της οικείας Σχολής, αρμοδίων στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού του Ιδρύματος,

ιβ) την υποβολή στη Σύγκλητο του Ιδρύματος ετήσιας έκθεσης σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την υλοποίηση των στόχων της,

ιγ) τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών ή ειδικών ομάδων αποτελούμενων από μέλη ΔΕΠ ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος, για τις επιμέρους ανάγκες της οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης του έργου των μονάδων και του ΠΑ.Δ.Α.,

ιδ) τη συλλογή, επεξεργασία και προώθηση δεδομένων και στοιχείων για την υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος στον σχεδιασμό και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων λειτουργίας και ανάπτυξής του.