Συγκρότηση Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6574/23-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΓΠΧ46Μ9ΞΗ-ΟΛ2) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος συγκροτείται ως εξής: 

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παπαγεωργίου Ευσταθία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Β. ΜΕΛΗ:

Ξάνθος Θεόδωρος,  Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Πιερράκος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τζανακάκη Γεωργία, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 

Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 

Χούχουλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων  

Γ. Εκπρόσωποι

Οι  εκπρόσωποι των κατηγοριών, που  προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 215 του Ν.4957/2022, δεν έχουν οριστεί. 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου 

Α. Η Προϊσταμένη της  Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) κ. Μαρία Σιγάλα

Β. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  ο οποίος  δεν έχει οριστεί.