Συγκρότηση Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6574/23-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΓΠΧ46Μ9ΞΗ-ΟΛ2) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος συγκροτείται ως εξής: 

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καμινάρης Σταύρος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

Β. ΜΕΛΗ:

Ξάνθος Θεόδωρος,  Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Πιερράκος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τζανακάκη Γεωργία, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 

Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 

Χούχουλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων  

Γ. Εκπρόσωποι

Σοπίδου Βαρβάρα, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Κώτση Βασιλική, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου 

Α. Η Προϊσταμένη της  Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) κ. Μαρία Σιγάλα

Β. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  ο οποίος  δεν έχει οριστεί.