Συγκρότηση ΜΟΔΙΠ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 21279/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΞΜ46Μ9ΞΗ-2Ω9) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος συγκροτείται ως εξής:

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παπαγεωργίου Ευσταθία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Β. ΜΕΛΗ:

Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών

Πιερράκος Γεώργιος, Καθηγητής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σινάνογλου Βασιλεία, Καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Μπέλεση Βασιλική́, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Σίμου Ευστρατία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Δημόσιας Υγείας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Βενετίκου Μαρία, Καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Κάβουρα Ανδρονίκη, Καθηγήτρια της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ψυλλάκη Πανδώρα, Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών

Παπουτσιδάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών

Τυρινόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών

Γ. Εκπρόσωποι των παρακάτω κατηγοριών προσωπικού οι οποίοι συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού:

1. Σοπίδου Βαρβάρα , εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π. με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Ευάγγελο Παπακίτσο.

2. Κώτση Βασιλική , εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή εκπροσώπου τον κ. Στυλιανό Κατσούλη.

3. Μπουλούτα Κωνσταντίνα, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, με αναπληρώτρια εκπροσώπου την κα. Μαρία Καλούτσα

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών φοιτητών και Διδακτόρων
δεν έχει υποδειχθεί

Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
ορίζεται η κ. Μαρία Σιγάλα, κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.