Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4009/2011 τα εξής:

  1. η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
  2. τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  3. η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
  4. η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
  5. η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  6. η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
  7. ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  8. η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και
  9. η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.