Εκπαίδευση Προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης ποιότητας

Εκπαίδευση Προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης ποιότητας

Στο πλαίσιο του Έργου ΜΟΔΙΠ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου που υποστηρίζει η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος μας.

Η υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε θέματα διοίκησης ποιότητας, προσφέρεται από το έργο ΜΟΔΙΠ που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, όπως στο ακαδημαϊκό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό, στα μέλη των οργάνων διοίκησης,  στα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και στα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων και στους φοιτητές.

Η ενδεικτική θεματολογία θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Στρατηγική διοίκηση και διοίκηση ποιότητας,
 • Ακαδημαϊκή διακυβέρνηση,
 • Ανάλυση και επιλογή στρατηγικής,
 • Επιχειρησιακός προγραμματισμός,
 • Οικονομικός προγραμματισμός και διάθεση πόρων,
 • Διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
 • Παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομίας,
 • Διαχείριση ακαδημαϊκών επιδόσεων,
 • Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης,
 • Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείρισης περιουσιακών δικαιωμάτων,
 • Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Όλες οι εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, με ειδική πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η κάθε ενότητα απευθύνεται σε διαφορετικό ακροατήριο εκπαιδευομένων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Στρατηγική διοίκηση και διοίκηση ποιότητας - Ανάλυση και επιλογή στρατηγικής

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Ακαδημαϊκή ηγεσία, Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π,. Γενικές Δ/νσεις

 

Περιεχόμενα:

 • Παρακολούθηση έργων – διαδικασιών
 • Ηγεσία
 • Κριτήρια Διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων
 • Η έννοια του Business Strategic Management
 • Η διεργασία του Business Strategic Management
 • Εργαλεία – Ασκήσεις για την άσκηση της Ηγεσίας και του Strategic Management

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Τρίτη 28/02/2023, 10:00-14:15 και Παρασκευή 03/03/2023, 10:00-14:15
 • Β΄τμήμα: Τετάρτη 29/03/2023, 10:00-14:15 και Παρασκευή 31/03/2023, 10:00-14:15
 • Γ΄τμήμα: Τρίτη 25/04/2023, 10:00-14:15 και Τετάρτη 26/04/2023, 10:00-14:15
 • Δ΄τμήμα: Πέμπτη 27/04/2023, 10:00-14:15 και Παρασκευή 28/04/2023, 10:00-14:15

2. Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Στελέχη Διοίκησης

 

Περιεχόμενα:

 • Όραμα
 • Αποστολή
 • Αξίες
 • Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • SWOT Analysis
 • PESTLE Analysis
 • Στρατηγικοί Στόχοι – Δείκτες
 • Ανάλυση Στόχων σε έργα – διαδικασίες
 • Παρακολούθηση έργων – διαδικασιών

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Τετάρτη 22/03/2023, 10:00-13:15 και Παρασκευή 24/03/2023, 10:00-13:15
 • Β΄τμήμα: Τετάρτη 03/05/2023, 10:00-13:15 και Παρασκευή 05/05/2023, 10:00-13:15

3. Διαδικασίες Διαχείρισης Ποιότητας

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Ακαδημαϊκή ηγεσία, Στελέχη Διοίκησης, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Περιεχόμενα:

 • Αρχές Ποιότητας – Κουλτούρα Ποιότητας
 • Η έννοια της Διεργασίας
 • Δομή Συστήματος Ποιότητας
 • Αποτύπωση Διαδικασιών Ποιότητας
 • Η Βελτίωση της Διεργασίας – SIPOC Analysis
 • Το Μοντέλο DMAIC
 • Case Studies

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Τρίτη 04/04/2023, 10:00-15:00
 • Β΄τμήμα: Τετάρτη 05/04/2023, 10:00-15:00

4. Οικονομικός προγραμματισμός και διάθεση πόρων

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Στελέχη Διοίκησης: ΕΛΚΕ, Οικονομική υπηρεσία και αρμόδιοι Αντιπρυτάνεις

 

Περιεχόμενα:

 • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
 • Ποιο είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
 • Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
 • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Πηγές χρηματοδότησης. Ποιο δάνειο συμφέρει την Επιχείρηση
 • Ευαίσθητα για πιθανές ατασθαλίες σημεία της Επιχείρησης
 • Εισαγωγή «Προϋπολογισμός & Παρακολούθηση Ταμειακών Ροών»
 • Κατηγορίες Προϋπολογισμού
 • Η διαδικασία του λειτουργικού Προϋπολογισμού
 • Εφαρμογή Pareto analysis
 • Σχεδιασμός δράσεων μείωσης εξόδων και ανάλυσης εσόδων
 • Πρακτικές και εργαλεία παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού

 

Διεξαγωγή:

Δευτέρα 20/03/2023, 10:00-14:15 και Τρίτη 21/03/2023, 10:00-14:15

5. Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Στελέχη Διοίκησης

 

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγικές έννοιες στη διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων
 • Παρακίνηση Εργαζομένων

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Πέμπτη 30/03/2023, 10:00-14:15 και Παρασκευή 31/03/2023, 10:00-14:15
 • Β΄τμήμα: Τρίτη 09/05/2023, 10:00-14:15 και Τετάρτη 10/05/2023, 10:00-14:15

6. Ακαδημαϊκή διακυβέρνηση

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Ακαδημαϊκή ηγεσία, ακαδημαϊκό προσωπικό, Γενικές, κεντρικές και περιφερειακές Δ/νσεις, Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Περιεχόμενα:

 • Η έννοια της Διακυβέρνησης
 • Εσωτερική Διακυβέρνηση
 • Εξωτερική Διακυβέρνηση
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση
 • Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) –Αξιολόγηση
 • Οργανισμός – εσωτερικός κανονισμός

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Δευτέρα 29/05/2023, 10:00-13:15
 • Β΄τμήμα: Τρίτη 30/05/2023, 10:00-13:15
 • Γ΄τμήμα: Τετάρτη 31/05/2023, 10:00-13:15
 • Δ΄τμήμα: Πέμπτη 01/06/2023, 10:00-13:15

7. Διαχείριση ακαδημαϊκών επιδόσεων

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Ακαδημαϊκή ηγεσία, ΟΜ.Ε.Α, Γραμματείες Τμημάτων

 

Περιεχόμενα:

 • Το ζήτημα της «ποιότητας»: Θεωρητικές διαστάσεις
 • Ποιότητα και Επίδοση
 • Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Δευτέρα 06/03/2023, 10:00-13:15
 • Β΄τμήμα: Τετάρτη 08/03/2023, 10:00-13:15

8. Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Στελέχη Διοίκησης: ΕΛΚΕ, Οικονομική Υπηρεσία και αρμόδιοι Αντιπρυτάνεις

 

Περιεχόμενα:

 • Χρηματοδότηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: μοντέλα, πηγές, μηχανισμοί, διαχείριση
 • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Αξιοποίηση ακίνητης και κινητής περιουσίας
 • Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
 • Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
 • Λοιπά έσοδα
 • Οικονομική διαχείριση

 

Διεξαγωγή:

Παρασκευή 26/05/2023, 10:00-15:00

9. Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Φοιτητές,  Γραφείο Διασύνδεσης, ΜΟ.ΔΙ.Π., ΟΜ.Ε.Α.

 

Περιεχόμενα:

 • Πυλώνες στρατηγικής διασύνδεσης ΑΕΙ με την αγορά εργασίας
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας (Employability) φοιτητών & νέων αποφοίτων
 • Τι ζητά η αγορά εργασίας από τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες
 • Η «αξία» του μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων για την ένταξη στον επαγγελματικό στίβο.
 • Τρόποι ανάπτυξης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (curricula)
 • Ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε extra-curricula περιβάλλοντα – σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών
 • Πολιτική ολιστικής εξωστρέφειας ΑΕΙ με στόχο τη σύνδεση με την αγορά εργασίας
 • Ποιες υπηρεσίες συμμετέχουν στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής εξωστρέφειας
 • Δράσεις και ενέργειες εντός του ΑΕΙ – εσωτερική εξωστρέφεια!
 • Προσφορά θέσεων εργασίας: πρακτική, Internships, πλήρους απασχόλησης κ.α.
 • Ημέρες Καριέρας (recruiting days) & εκδηλώσεις/δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης
 • Συνεργασίες-Συνδιδασκαλία-Συνεπίβλεψη
 • Projects-Προσομοιώσεις
 • Η δυναμική των Αποφοίτων:
 • Δημιουργία κλίματος/αισθήματος alma mater
 • Mentoring, Coaching, Word of Mouth
 •  Win-Win-Win σχέσεις: παροχές και Ανταποδοτικά οφέλη
 • Βιωματική άσκηση: θυμηθείτε αποφοίτους του ιδρύματος που γνωρίζετε και περιγράψτε πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σύνδεση του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας

 

Διεξαγωγή:

 • Α΄τμήμα: Τετάρτη 15/03/2023, 10:00-12:30
 • Β΄τμήμα: Πέμπτη 16/03/2023, 10:00-12:30

10. Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Στελέχη Διοίκησης: ΕΛΚΕ, Εταιρία, Γραφείο Διασύνδεσης και αρμόδιοι Αντιπρυτάνεις

 

Περιεχόμενα:

 • Έννοια όρων «Μεταφοράς Τεχνολογίας», «Εφεύρεσης» κ.λπ.
 • Βασική νομοθεσία.
 • Καταχώριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δίπλωμα τροποποίησης, πιστοποιητικά υποδειγμάτων χρησιμότητας & δίπλωμα δημιουργού/copyright).
 • Διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας (έννοια, μέρη, όροι, καταχώριση). Εταιρείατεχνοβλαστού (spin-off).
 • Εσωτερική Πολιτική Διαχείρισης Αποτελεσμάτων Έρευνας.

 

Διεξαγωγή:

Τρίτη 23/05/2023, 10:00-11:30

11. Προδιαγραφές και Οδηγίες Διασφάλισης Ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης εκπαίδευσης

Ακροατήριο Εκπαιδευομένων: Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π., ΟΜ.Ε.Α.

 

Περιεχόμενα:

 • Προδιαγραφές και Οδηγίες Διασφάλισης Ποιότητας στον ΕΧΑΕ
 • Σύντομη ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Το τρέχον πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση

 

Διεξαγωγή:

Παρασκευή 10/03/2023, 10:00-13:15