ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΡ)

Συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα 2020-2021
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ::  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. Ερωτήσεις που αφορούν στο μάθημα

Β. Ερωτήσεις που αφορουν στον/ην διδάσκοντα/ουσα

Γ. Ερωτήσεις που αφορούν στα χαρακτηριστικά του/της φοιτητή/-τριας

Ερώτηση ΜΟ Τμήματος Περιγραφή ΜΟ Τμήματος
1. Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 4.1 Πολύ
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 4.2 Πολύ
3. Βαθμολογήστε την οργάνωση του μαθήματος  4.0 Πολύ
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 3.9 Πολύ
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (“σύγγραμμα”, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;  0.5 Ναι
6. Πόσο ικανοποιητικό/-ά βρίσκεται το/-α διανεμόμενο/-α βιβλίο/α(σύγγραμμα/-τα); 3.6 Πολύ
7. Παρέχονται επιπρόσθετες σημειώσεις;  0.8 Ναι
7α.  Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους  4.1 Πολύ
8. Βαθμολογήστε τη διαθεσιμότητα της επιπρόσθετης βιβλιογραφίας στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 3.5 Μέτρια
9. Προαπαιτούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος; 0.7 Ναι
9α. Εάν ναι, καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα; 3.7 Πολύ
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 3.3 Μέτρια
11. Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης φροντιστηριακών μαθημάτων για το συγκεκριμένο μάθημα; 0.2 Όχι
12. Αξιολογήστε τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης (καθόλου=ανεπαρκής, πάρα πολύ=υπερβολικός) 3.2 Μέτρια
13. Υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια βαθμολόγησης; 3.9 Πολύ
14. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 4.2 Πολύ
15. Το διαθέσιμο ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη κρίθηκε επαρκές; 3.7 Πολύ
17. Τα σχόλια του/της διδάσκοντος/-ουσας ήταν εποικοδομητικά; 3.9 Πολύ
16. Υπήρχε καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/-ουσα; 3.9 Πολύ
18. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 0.3 Όχι
19. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 3.8 Πολύ
20. Βαθμολογήστε τη μεταδοτικότητα του/της διδάσκοντα/ουσας. 3.9 Πολύ
21. Βαθμολογήστε τη συνέπεια του/της διδάσκοντα/-ουσας στις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. (Παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, κλπ 4.4 Πολύ
22. Βαθμολογήστε το κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές/-τριες. (Προθυμία στην απάντηση ερωτήσεων, διαθεσιμότητα διδάσκοντος/-ουσας κλπ) 4.2 Πολύ
23. Βαθμολογήστε την οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης 4.1 Πολύ
24. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 3.8 Πολύ
25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές/-τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους; 4.2 Πολύ
26. Χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην εμπέδωση του μαθήματος; (Χρήση προβολικών μηχανημάτων στις παραδόσεις, παράδοση ασκήσεων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, χρήση ιστοσελίδας μαθήματος κλπ) 4.2 Πολύ
27. Πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις διαλέξεις; 4.7 Πάρα πολύ
28. Κατά πόσο κατανοείτε τις διδασκόμενες έννοιες; 3.8 Πολύ
29. Ανταποκρίνεστε στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; 0.7 Ναι
30. Πόσες ώρες μελέτης αφιερώνετε εβδομαδιαία για τη μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος; 2.0 3-4
31. Πόσες ώρες πιστεύετε ότι πρέπει να αφιερώσετε κατά την περίοδο των εξετάσεων για την επιτυχή εξέτασή σας στο συγκεκριμένο μάθημα; ( 3.5 Αρκετά
32. Θα εξεταστείτε στο μάθημα για πρώτη φορά; 0.9 Ναι