Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε κατά την εβδομάδα από 16/01 έως 20/01/23, η προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2023. Περιλάμβανε συναντήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π, Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή Κωνσταντίνος Στεργίου, την ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος και μέλη Δ.Ε.Π. Στις συναντήσεις παρευρέθηκε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής. Επίσης, έδωσαν «το παρών» μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, εκπρόσωποι φοιτητών, καθώς και συνεργάτες εξωτερικών φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι, το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης, διασφαλίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανταποκρίνονται πλήρως στα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατέχοντας τα κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα.

Σκοπός της διαδικασίας της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, είναι η διασφάλιση της επίτευξης υψηλής ποιότητας παροχής σπουδών και άρτιας λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η βέλτιστη απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τους φοιτητές, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

 

Δελτίο Τύπου