Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε κατά την εβδομάδα από 13/05 έως 18/05/24, η προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις 14 έως 16 Μάϊου 2024. Περιλάμβανε συναντήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π, Καθηγητή Σταύρο Καμινάρη, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Αναπληρωτή Καθηγητή Ζουμπουλάκη Παναγιώτη, την ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος και μέλη Δ.Ε.Π. Στις συναντήσεις παρευρέθηκε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής. Επίσης, έδωσαν «το παρών» Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Προσωπικό, εκπρόσωποι φοιτητών καθώς και συνεργάτες εξωτερικών φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι, το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης, διασφαλίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανταποκρίνονται πλήρως στα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατέχοντας τα κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα.

 

Σκοπός της διαδικασίας της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, είναι η διασφάλιση της επίτευξης υψηλής ποιότητας παροχής σπουδών και άρτιας λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η βέλτιστη απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τους φοιτητές, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Δελτίο Τύπου