Υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης στην ΕΘ.Α.Α.Ε. για το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης στην ΕΘ.Α.Α.Ε. για το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα πως στις 13/07/2020 εστάλη στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) φάκελος τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα άμεσης έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, που έχει ανασταλεί με το άρθρο 33 του ν. 4653/2020.